435 Wandering Ct Sonoma, CA 93632
1-800-123-4567

MAŁA INSTYTUCJA PŁATNICZA

SUPER GRUPA PL sp. z o.o. jest wpisana do rejestru i objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), jako Mała Instytucja Płatnicza. 

To rozwiązanie wprowadzone w związku z wdrożeniem dyrektywy PSD2, umożliwia praktyczne sprawdzenie funkcjonowania planowanych rozwiązań na regulowanym i nadzorowanym rynku finansowym.  Działalność w charakterze MIP jest ściśle regulowana w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, co oznacza w szczególności, że podjęcie tej działalności wymaga uprzedniego uzyskania wpisu do prowadzonego przez KNF rejestru dostawców usług płatniczych i wydawców pieniądza elektronicznego – MIP56/2020

UPRAWNIENIA

Mała Instytucja Płatnicza może między innym świadczyć usługi płatnicze w zakresie:

 • przyjmowania wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku;
 • wykonywania transakcji płatniczych , w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy;
 • wykonywania transakcji płatniczych wymienionych w pkt 2, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu;
 • wydawania instrumentów płatniczych;
 • umożliwiania akceptowania instrumentów płatniczych oraz wykonywania transakcji płatniczych, zainicjowanych instrumentem płatniczym płatnika przez akceptanta lub za jego pośrednictwem;
 • świadczenia usługi przekazu pieniężnego.
 • świadczenia ściśle powiązanych ze świadczeniem usług płatniczych usług dodatkowych, takich jak usługi wymiany walut, usługi bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych przekazanych w celu wykonania transakcji płatniczej,usługi przechowywania i przetwarzania danych.

OBOWIĄZKI

 Wśród obowiązków Małej Instytucji Płatniczej znajdziemy między innymi:

 • konieczność posiadania rozwiązania organizacyjne pozwalającego na wyliczanie całkowitej miesięcznej kwoty transakcji płatniczych oraz wykonanie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • wymóg, żeby osoba zarządzająca nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przestępstwo skarbowe 
 • utworzenie programu działalności i planu finansowego na okres pierwszych 12 miesięcy działalności, 
 • przygotowania procedur zarządzania ryzykiem, na które może być narażona.

MIP jest zobowiązana do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników w celu wykonania transakcji płatniczych, z zastosowaniem następujących zasad:

 • środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, w wysokości podlegającej przekazaniu odbiorcy albo innemu dostawcy w celu przekazania odbiorcy, nie są w żadnym momencie podczas przechowywania łączone ze środkami pieniężnymi posiadanymi przez MIP z innego tytułu;
 • środki pieniężne przyjęte w celu wykonania transakcji płatniczych, które nie zostały przekazane odbiorcy lub innemu dostawcy do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania tych środków, są składane na wyodrębnionym do tego celu rachunku bankowym w banku krajowym, instytucji kredytowej lub oddziale banku zagranicznego lub inwestowane w bezpieczne, płynne aktywa o niskim ryzyku, deponowane na wyodrębnionym do tego celu rachunku. 

MIP jest obowiązana do: 

 • informowania KNF o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych (w tym przez agentów) w danym kwartale, miesiącu i roku;
 • przekazywania do KNF rocznego sprawozdania finansowego wraz z odpisem uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego;
 • wykonywania i przestrzegania zaleceń wydawanych przez KNF;
 • wypełniania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu , jako tzw. „instytucja obowiązana” w świetle tych przepisów;
 • informowania KNF, o każdej zmianie danych objętych wpisem do rejestru (np. zmiana nazwy, usunięcie agenta), poprzez złożenie stosownego wniosku;
 • informowania KNF o zamiarze zakończenia działalności gospodarczej lub działalności w charakterze MIP.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH

Regulamin świadczonych usług płatniczych oraz wykaz rachunków bankowych, na których separowane są środki użytkowników znajdują się na stronach internetowych poszczególnych serwisów internetowych prowadzonych przez spółkę SUPER GRUPA PL sp. z o.o.. Ogólny regulamin świadczenia usług płatniczych dostępny jest tutaj

Scroll to top